Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 70/97 i 106/97) Skupština Kluba studenata komparativne književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj Sjednici održanoj u Zagrebu 27. studenog 1999. godine donijela je sljedeći

 

 

 

STATUT

KLUBA STUDENATA

KOMPARATIVNE KNJIŽEVNOSTI „K.“

FILOZOFSKOG FAKULTETA

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

I.  OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

            Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

 

Članak 2.

            Klub studenata komparativne književnosti „K.“ je udruga koju su utemeljili studenti pri Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi promicanja interesa studenata.

Klub studenata komparativne književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ( u daljnjem tekstu: Klub) neprofitna je pravna osoba, upisana u Registar studentskih udruga pri Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

            Klub djeluje pri Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Članak 4.

 

Naziv Kluba je Klub studenata komparativne književnosti „K.“ Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Skraćeni naziv Kluba je „klub K.“

Sjedište Kluba je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pri Odsjeku za komparativnu književnost, Ulica Ivana Lučića 3.

 

 

II. ZNAK I PEČAT

Članak 5.

            Znak Kluba predstavlja latiničko slovo K. (ka s točkom) iznad kojega je natpis „klub“.

 

Članak 6.

            Pečat Kluba je okruglog oblika, promjera 38 milimetara, s natpisom FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  na vanjskom obodu, natpisom KLUB STUDENATA KOMPARATIVNE KNJIŽEVNOSTI duž unutarnje strane vanjskog natpisa, te znakom Kluba u sredini.

 

 

III. CILJEVI I DJELATNOSTI

 

 

Članak 7.

            Klub je nepolitična udruga studenata povezanih strukovnim interesima, čiji je osnovni cilj organizacija i izvođenje kulturnih, umjetničkih, obrazovnih i športskih djelatnosti vezanih u svezi s komparatističkom strukom, te davanje prijedloga i mišljenja kao poticaja za bolju kakvoću studija komparativne književnosti.

 

Članak 8.

 

Klub svoje ciljeve ostvaruje:

– organiziranjem kulturnih, umjetničkih i srodnih programa;

– organiziranjem tribina, skupova, seminara i sl;

– organiziranjem izleta i putovanja vezanih uz struku;

– izdavanjem publikacija poput periodičkih časopisa ili biltena za potrebe studenata, a u skladu s posebnim zakonskim propisima

– ostalim djelatnostima potrebnim za ostvarivanje ciljeva Kluba.

 

Članak 9.

            Načela djelovanja Kluba su poštivanje različitosti, misli i ideja, sloboda izbora, javnost i demokratičnost mišljenja.

 

 

IV. ČLANSTVO

 

 

Članak 10.

            Članstvo je u Klubu je dobrovoljno, za sve studente koji prihvaćaju načela rada i ciljeve Kluba, te ispunjavaju uvjete propisane u člancima 11. i 12. ovoga Statuta.

Prepreka članstvu ne smije biti nacionalna, spolna, rasna, socijalna ili vjerska pripadnost.

 

Članstvo u Klubu ima tri oblika:

a) redovno članstvo

b) izvanredno članstvo

c) počasno članstvo

 

Članak 11.

            Redovnim članom Kluba može postati:

– svaki redovni student Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

– svaki apsolvent pri Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

– svaki drugi redovni student Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

 

 

Članak 12.

 

Izvandrednim članom Kluba može postati:

– svaki diplomirani student komparativne književnosti;

– svaki apsolvent drugih studijskih grupa na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;

– svaki redovni student Sveučilišta u Zagrebu;

– svaki student poslijediplomskoga studija na Sveučilištu u Zagrebu.

 

Članak 13.

 

Počasnim članom Kluba može postati:

– svaka osoba koja je po odluci Skupštine Kluba zaslužna za izuzetan doprinos Klubu te ciljevima Kluba.

 

Članak 14.

 

Članom Kluba postaje se upisom u Knjigu članova koju vodi tajnik Kluba.

 

 

Članak 15.

 

Prava  i obveze članova Kluba su:

– kreativnim sudjelovanjem doprinijeti radu Kluba;

– kao redovni član Kluba birati i biti biran u sva tijela Kluba i druga tijela drugih organizacija kao predstavnik Kluba;

– biti informiran o radu Kluba;

– ocjenjivati rad Kluba;

– svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu Kluba;

– plaćati članarinu prema odluci Predsjedništva Kluba.

Članak 16.

            Članstvo u Klubu prestaje:

a) redovnim članovima:

– dragovoljnim istupanjem iz Kluba;

– prestankom statusa definiranog u članku 11. ovog Statuta (ako ispunjava uvjete iz članka 12. ovog Statuta, član prelazi u izvanredno članstvo);

– neredovitim plaćanjem članarine; utvrđene odlukom Predsjedništva Kluba;

– isključenjem iz Kluba odlukom Predsjedništva i ako je član namjerno ili iz krajnje nepažnje radio protivno načelima i ciljevima definiranim ovim Statutom;

 

b) izvanrednim članovima:

– dragovoljnim istupanjem iz Kluba;

– neredovitim plaćanjem članarine; utvrđene odlukom Predsjedništva Kluba;

– isključenjem iz Kluba odlukom Predsjedništva i ako je član namjerno ili iz krajnje nepažnje radio protivno načelima i ciljevima definiranim ovim Statutom;

 

c) počasnim članovima

– dragovoljnim istupanjem iz Kluba;

– isključenjem iz Kluba odlukom Predsjedništva i ako je član namjerno ili iz krajnje nepažnje radio protivno načelima i ciljevima definiranim ovim Statutom;

Član Kluba koji je isključen iz Kluba prema odluci Predsjedništva može u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana dostave odluke, izraziti žalbu na dotičnu odluku Skupštini Kluba, koja je dužna na prvoj sljedećoj sjednici žalbu razmotriti i donijeti konačnu odluku.

 

 

V. USTROJSTVO

 

 

Članak 17.

            Klub predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

 

Članak 18.

            Odluku o formiranju odbora, povjerenstava i radnih grupa mogu donijeti Skupština i Predsjedništvo, ovisno o potrebi, a o udruživanju Kluba u savez s drugim udrugama donosi Skupština Kluba na prijedlog Predsjedništva.

 

VI. TIJELA KLUBA

 

 

Članak 19.

            Tijela Kluba jesu:

– Skupština

– Predsjedništvo i

– Nadzorni odbor.

 

VII. SKUPŠTINA

 

 

Članak 20.

            Skupština Kluba najviše je tijelo Kluba.

Članovi Skupštine Kluba jesu svi redovni članovi Kluba.

 

 

Članak 21.

            Djelokrug Skupštine kao najvišeg tijela Kluba je:

– donošenje, usvajanje i mijenjanje Statuta Kluba, a na prijedlog Predsjedništva;

– donošenje pravilnika i poslovnika o svome radu;

– utvrđivanje i odlučivanje o programskim i financijskim dokumentima Kluba i usvajanje izvješća o njihovom ostvarenju;

– biranje i razrješivanje Predsjednika Kluba;

biranje i razrješivanje Predsjedništva i Nadzornog odbora Kluba;

odlučivanje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom.

 

 

Članak 22.

 

Skupština se sastaje najmanje sva puta godišnje: jednom u zimskom i jednom u ljetnom semestru akademske godine.

Dan saziva Skupštine utvrđuje Predsjednik Kluba, a na prijedlog Predsjedništva Kluba.

Skupštinu saziva Predsjednik Kluba.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Kluba.

 

Članak 23.

            Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva se na zahtjev:

– Predsjedništva;

– Nadzornog odbora ili

– najmanje 10 redovnih članova Kluba.

 

Ukoliko u roku od trideset (30) dana od podnošenja zahtjeva ovlaštenih predlagatelja iz prethodnog članka Predsjednik ne sazove Skupštinu istu će sazvati predlagatelj zasjedanja.

Predlagatelj je dužan naznačiti dnevni red i pripremiti Skupštinu.

Na izvanrednoj sjednici Skupština odlučuje samo o onim pitanjima zbog kojih je sazvana.

Članak 24.

 

Skupština može valjano odlučivati samo ukoliko joj prisustvuje najmanje polovica redovnog članstva Kluba.

Ako na Skupštini ne bude nazočna polovica redovnog članstva, u roku od sedam (7) dana Predsjednik je dužan sazvati novu sjednicu.

Odluke Skupštine donose se dvotrećinskom većinom glasova svih nazočnih redovnih članova Kluba.

Izvanredni i počasni članovi mogu sudjelovati u svim oblicima rada Skupštine osim u neposrednom odlučivanju glasovanjem.

Glasovanje u Skupštini u pravilu je javno, no u iznimnim slučajevima, a na zahtjev Predsjedništva, Nadzornog odbora ili najmanje deset redovnih članova Kluba, može biti i tajno.

 

VIII. PREDSJEDNIŠTVO

 

Članak 25.

            Predsjedništvo Kluba je izvršno tijelo Kluba i sastoji se od tri (3) člana, koji moraju biti redovni članovi Kluba.

 

Članak 26.

 

Predsjedništvo čine predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Predsjednik i dopredsjednik biraju se izravnim glasovanjem Skupštine između najmanje svaju kandidata, a tajnik na prijedlog izabranog predsjednika.

 

Članak 27.

 

Predsjednik Predsjedništva ujedno je i predsjednik Kluba.

Predsjednik saziva sjednice Predsjedništva i Skupštine na prijedlog članova Predsjedništva te im predsjedava, potpisuje odluke i akte, te potpisuje financijske spise s tajnikom kao drugim članom Predsjedništva.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika duljoj od petnaest (15) dana dužnosti predsjednika preuzima dopredsjednik Kluba.

 

Članak 28.

 

Tajnik Predsjedništva ujedno je i tajnik Kluba.

Tajnik Kluba vodi i sastavlja zapisinike sjednica Predsjedništva i Skupštine, organizira i odgovoran je za administrativne poslove, obavlja financijske poslove vezane uz rad Kluba, te vodi Knjigu članova.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti tajnika duljoj od 15 dana dužnosti tajnika predsjednik je dužan u roku od sedam (7) dana odrediti privremenog tajnika do povratka tajnika Kluba na dužnost.

 

Članak 29.

 

U slučaju istovremene spriječenosti Predsjednika i dopredsjednika u obavljanju dužnosti, tajnik je dužan sazvati izvanredno zasjedanje Skupštine u roku od sedam dana.

Isto su ovlašteni učiniti i Nadzorni odbor ili najmanje 10 redovnih članova Kluba, kako je navedeno u članku 24.

 

Članak 30.

            Djelokrug Predsjedništva je:

– donošenje Poslovnika o svome radu;

– vođenje cjelokupne aktivnosti Kluba između dviju sjednica Skupštine;

– privremeno donošenje odluka i zaključaka u ime Skupštine, usvajanje potrebnih dokumenata, koje podnosi na raspravu i usvajanje na prvom idućem zasjedanju Skupštine;

– biranje predstavnika Kluba u one organizacije s kojima Klub ostvaruje suradnju;

– utvrđivanje visine i načina naplate članarine;

– donošenje prijedloga financijskog plana i zvršnog računa;

– obavljanje drugih poslova u skladu s ovim Statutom i zakonskim Propisima.

Članak 31.

            Predsjedništvo donosi odluke na svojim sjednicama i to dvotrećinskom većinom svojih članova.

 

IX. NADZORNI ODBOR

 

Članak 32.

 

Nadzorni odbor je kontrolno tijelo koje nadzire i prati rad svih tijela Kluba, financijsko i materijalno poslovanje Kluba te se brine o poštivanju Statuta i ostalih važećih propisa.

O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor dužan je izvijestiti mjerodavno tijelo Kluba, a ukoliko ono ne ukloni nepravilnosti u svom djelokrugu, Nadzorni odbor izvijestit će nadležno tijelo državne uprave.

 

Članak 33.

            Nadzorni odbor čine tri (3) člana koje bira Skupština na jednogodišnji mandat.

Član Nadzornog odbora mora biti redovni član Kluba.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Predsjedništva Kluba.

Nadzorni odbor odluke donosi nadpolovičnom većinom na svojim sjednicama koje se održavaju po potrebi.

 

Članak 34.

 

Ista osoba može više puta biti birana u Predsjedništvo ili Nadzorni odbor Kluba.

Osoba može biti razriješena dužnosti i prije isteka mandata u skladu s člankom 16. ovog Statuta.

 

 

X. MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 35.

 

Djelatnosti Kluba financiraju se:

– sredstvima od članarine i doprinosa;

– namjenskim sredstvima dobivenim od državnih tijela i drugih organizacija u svrhu ostvarivanja postavljenih ciljeva;

– iz prihoda ostvarenih izdavanjem publikacija definiranih u članku 8. ovog Statuta;

– iz prihoda od darova, donacija, priloga i sličnog;

– iz drugih izvora sukladno zakonu.

 

Članak 36.

 

Financijsko poslovanje Kluba vodi se na temelju važećih zakonskih propisa.

Članak 37.

            Imovinu Kluba čine novčana sredstva, nekretnine, oprema, inventar i arhivsko-bibliotečni fond.

Imovina Kluba prevenstveno služi za ostvarivanje njegovih programskih ciljeva, te za uredno poslovanje Kluba.

Klub može svoju imovinu udružiti s drugim organizacijama i udrugama studenata ili mladeži.

 

 

 

Članak 38.

 

Predsjedništvo Kluba može donijeti poseban pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju.

 

 

XI. JAVNOST RADA

 

 

Članak 40.

            Rad Kluba je javan.

Javnost rada ostvaruje se:

– pravovremenim i kvalitetnim izvještavanjem članova o radu Kluba, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima i na druge načine;

– putem sredstava javnog pripopćavanja.

Radi potpunije obaviještenosti javnosti i članstva Klub može izdavati periodične obavijesti, biltene, časopise i drugo u skladu sa zakonskim propisima.

 

 

XII. PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 41.

 

Klub prestaje s radom prema odluci Skupštine, pri čemu će se odlučiti i o imovini Kluba na način određen zakonom.

 

Članak 42.

 

Predsjednik ili tajnik Kluba dužni su podnijeti prijavu o prestanku rada Kluba nadležnom organu radi brisanja Kluba iz Registra udruga.

 

 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 43.

 

Za tumačenje ovog Statuta nadležna je Skupština Kluba.

 

Članak 44.

            Ovaj Statut podložan je izmjenama i dopunama koje donosi Skupština Kluba istim postupkom kao i Statut.

Pitanja koja nisu pobliže uređena ovim Statutom mogu se urediti drugim propisima koje donosi Predsjedništvo i Skupština utvrđenim postupkom.

 

Članak 45.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova usvajanja na Skupštini Kluba.

Utvrđuje se da je ovaj Statut donesen na Skupštini Kluba održanoj u Zagrebu 26. studenog 1999. godine, u propisanome postupku.

 

 

 

Predsjednik

Kluba studenata komparativne književnosti „K.“

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *